O NAS
Profesjonalne podejście do Klienta


Spółka Zarzadca365.pl prowadzi działalność obejmującą kompleksową obsługę nieruchomości. To młoda spółka zatrudniająca profesjonalnych licencjonowanych zarządców, którzy posiadają bogate doświadczeniem w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Spółka ma stabilną sytuację finansową, zaplecze organizacyjne, techniczne, prawne. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami wykonującymi przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, przeglądy gazowe, przeglądy elektryczne, kosztorysy, specjalistami sprawującymi funkcje inspektora nadzoru budowlanego, projektantami, firmami sprzątającymi, prawnikami, prowadzącymi sprawy wspólnot mieszkaniowych oraz z komornikami i notariuszami. Ofertę na zarządzanie kierujemy do wspólnot mieszkaniowych i deweloperów. Oferujemy również prowadzenie księgowości Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek Cywilnych, Jawnych i Komandytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz podjęcia współpracy.

Czytaj więcej »

Zarządzanie nieruchomością obejmuje:

 • Oficjalne przejęcie nieruchomości
 • Dla nowo powstających wspólnot załatwienie formalności związanych z rejestracją w systemie REGON i Urzędzie Skarbowym (nadaniu numeru NIP), ZUS
 • Utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Opracowanie niezbędnych uchwał oraz planu zarządzania nieruchomością
 • Prowadzenie obsługi księgowej
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej
 • Prowadzenie obsługi technicznej budynku
 • Prowadzenie obsługi prawnej
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • Piecza nad opłaceniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
 • Realizacja uchwał wspólnoty
 • Windykacje należności od dłużników
 • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa księgowa obejmuje:

 • Otwarcie rachunków bankowych dla wspólnoty mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji księgowej w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty
 • Sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego
 • Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy
 • Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • Prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą
 • Rozliczanie Pracowników zatrudnionych przez wspólnotę na umowę o pracę, rozliczanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych (Zlecenie, dzieło)

Obsługa techniczne obejmuje:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • przygotowywanie planów remontowych
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • Nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. Mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień
 • Nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku
 • Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych, itp.) I kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej
 • Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości wspólnoty
 • Zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. Zakresie
 • Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowania remontów w nieruchomości
 • Nasi klienci otrzymują alarmowy numer telefonu, pod który mogą zgłaszać nagłe zdarzenia losowe 24 godziny na dobę.

Obsługa prawna obejmuje:

 • Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • Przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych wspólnot (regulaminy, statuty)
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • Reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej
 • Zlecanie na podstawie uchwały i na koszt wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym

Obsługa administracyjna obejmuje:

 • Prowadzenie teczek właścicieli oraz kont w systemie księgowym
 • Prowadzenie wykazu lokali
 • Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów
 • Prowadzenie odczytów wodomierzy i liczników zużycia ciepła zainstalowanych w budynku i w lokalach oraz rozliczanie opłat za zużytą wodę,
 • Dokonywanie rozliczeń opłat za media dwa razy w roku na dzień 30 czerwca oraz na 31 grudnia
 • przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali

CERTYFIKATY
Jesteśmy dyplomowanym zarządcą nieruchomości